Tjänster

OSAK ombesörjer samordning och kontinuerlig uppföljning av ditt byggprojekt hela vägen fram till ibruktagandet…

Första steget

Idé och funktion

Tas fram av kunden alternativt i samråd med oss.

Budgetprognos

Med hjälp av schablonmässiga enhetspriser kan ett första utkast för projektet tas fram. Detta för att få en uppfattning om nivån på budget.

Myndighetskontakter

Eventuellt bygglov söks för objektet där vi kan vara behjälpliga med att ta fram erforderliga ansökningshandlingar, samt sköta kontakten med byggnadsnämnden.

Kontrollansvarig enligt PBL

Erfordras en KA i samband med bygglovsansökan kan vi tillhandahålla även denna tjänst.

http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/

Projektering och upphandling

Projekteringsledning

Saknas en projektgrupp kan vi i samråd med beställaren sätta samman en, och sammankalla delaktiga instanser och projektörer för de olika kategorierna som kommer att ingå i projektet.

Ett första projekteringsmöte hålls…

Projektering

I denna projekterande fas kan vi förutom samordningen även i egen regi erbjuda upprättande av:

  • Administrativa föreskrifter
  • Bygg- och Markbeskrivningar
  • Mängdförteckningar
  • Bygg- och Markritningar
  • Byggkalkyler

Från parker, torg och bostadsgårdar till dagvattendammar i både urban miljö som naturmark.

Tidplan och ev. uppföljande budgetering

Vi upprättar förslag på produktionstidplan för eventuell samordning av sidoaktiviteter (sidoentreprenader).

Budgetprognos följs upp utifrån slutgranskat förfrågningsunderlag.

Upphandling

Vi är behjälpliga vid olika typer av upphandling för entreprenader.

Däribland LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

Utförande och slutbesiktning

Projektledning

Avtalsförslag tas fram för beställare och entreprenör.

Ett inledande startmöte hålls, följt av av erforderliga bygg- och ekonomimöten.

Byggledning

Det är samordningen ute på arbetsplatsen som hanterar de frågor som aktualiseras med kort varsel och behöver snabba svar för att inte hämma produktionstakten.

Kontrollansvar

Av oss upprättad och av byggnadsnämnden fastställd kontrollplan följs upp av oss med erforderliga kontroller på arbetsplatsen.

Besiktningar

– Delbesiktningar

Dessa besiktningar görs när projektet sträcker sig över längre tid, eller när det är etappindelat. Protokollen från dessa blir viktiga underlag inför kommande slutbesiktning.

– Slutbesiktningar

Detta är de väsentligaste besiktningarna som görs när projektet är färdigställt och innan beställaren kan ta objektet i bruk.

– Garantibesiktningar

I samband med att den kortaste garantitiden löper ut (vilket vanligtvis är 2 år efter godkänd slutbesiktning för utförandeentreprenad), görs en garantibesiktning för att säkerställa kvalitén för material och även för arbetsutförandet.