Projekt

OSAK ombesörjer samordning och kontinuerlig uppföljning av ditt byggprojekt hela vägen fram till ibruktagandet…

Med ursprunglig erfarenhet från att arbeta som entreprenör (utförare) till att bistå byggherrar i upphandling och samordning/styrning av projekt, kan följande olika typer av projekt listas där OSAK besitter erfarenhet och kompetens.

Centrumutvecklingsprojekt.

Vägarbeten (statliga och kommunala) inkl. trafikplatser.

Nybyggnation av internationell flygplats.

VA-arbeten i och utanför stadsmiljö (däribland större huvudledningar).

Industriområden (mark och byggnader).

Bostadsområden.

Nöjesparker.

Vattenverk.

Reningsverk.

Bergtäkter (sprängning/materialförädling).

Pålnings- och spontningsprojekt.